Όροι και Προϋποθέσεις

Με βάση τον Νόμο 2121/1993 ‘’Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα’’ (ΦΕΚ Α’ ...